Zrušit Prosíme čekejte
NEWSLETTER
KONTAKT
Travel.Sk s.r.o.
cestovní agentura
info@reisen.cz
Hviezdoslavovo námestie 7
81102 Bratislava
Call centrum:
530 504 106
Po - Pá 9:00-17:00

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky elektronického obchodu

A. Úvod

Elektronický obchod reise.cz (dále jen reise.cz ) je provozován cestovní agenturou Travel.Sk s.r.o., Bratislava - (dále jen „Zástupce touroperátora") . Činnost cestovní agentury je upravena zejména Zákonom č. 281/2001 Z.z.

Zástupce touroperátora nabízí balíčky cestovních služeb organizovaných subjekty se sídlem v členském státu Evropské unie mimo Slovenskou republiku (dále jen „Touroperátor" ), v cenách a za podmínek stanovených smluvními podmínkami touroperátora (dále jen „SP"). Charakteristika balíčku cestovních služeb i smluvní podmínky upravující smluvní vztah klienta s touroperátorem jsou uváděny a právně závazné v jazyce a dle práva platného v zemi sídla touroperátora.

reise.cz poskytuje klientům prostřednictvím veřejné služby „Google translate" informativní překlad charakteristik balíčku cestovních služeb (kromě překladu smluvních podmínek touroperátora a pokynů k čerpání balíčku cestovních služeb a jiných skutečností spojených s balíčkem cestovních služeb) do slovenského, případně jiného jazyka. Zástupce touroperátora nenese zodpovědnost za případné nepřesnosti, které vzniknou v důsledku informativního překladu klientovi.

Zástupce touroperátora zprostředkovává k nabízeným balíčkům cestovních služeb komplexní cestovní pojištění za podmínek stanovených smluvní pojišťovnou.

Zástupce touroperátora zajišťuje na základě objednávky klienta k nabízeným balíčkům cestovních služeb i cestovní víza a parkovací karty.

Tyto Obchodní podmínky elektronického obchodu reise.cz upravují vztahy vznikající mezi klientem a zástupcem touroperátora při objednání balíčku cestovních služeb.

B. Uzavření smlouvy

Objednávka - je vyjádřením zájmu o konkrétní balíček cestovních služeb ze strany klienta. Lze ji provést libovolným způsobem jako např. vyplněním a odesláním interaktivního formuláře na portálu www.reise.cz , odesláním faxu, telefonicky, elektronickou poštou (dále jen e-mailem), osobně apod. Objednávka je platná, pokud se požadovaný balíček cestovních služeb nachází v nabídce zastoupených Touroperátorů, a pokud dostatečně specifikuje požadovaný balíček cestovních služeb (zejména destinaci, termín, hotel, druh ubytování, rozsah stravování, dopravu, doplňkové služby, jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonický kontakt klienta, jména cestujících a jejich data narození). Klient je v plném rozsahu odpovědný za uvedení přesných a pravdivých údajů v objednávce, a to i za ostatní účastníky uvedené v objednávce.

Přijetí objednávky na zpracování - po obdržení objednávky a posouzení její úplnosti Zástupce touroperátora neprodleně potvrdí její příjem ke zpracování způsobem podle pokynů klienta. Pokud takový pokyn klient nedal, Zástupce touroperátora potvrzuje příjem objednávky na zpracování takovým způsobem, jakým obdržel objednávku. Zástupce touroperátora nevyřizuje neplatné objednávky.

Zpracování objednávky - přijaté objednávky Zástupce touroperátora zpracovává v pracovní době v následujícím pořadí: objednávky přijaté interaktivním formulářem, osobně, e-mailem, faxem, telefonicky, v takovém časovém sledu v jakém byly doručeny.

Na základě platné objednávky ze strany klienta, při které klient vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami reise.cz , smluvními podmínkami Touroperátora a pojistnými podmínkami v případě objednání cestovního pojištění, Zástupce touroperátora uskuteční nezávaznou rezervaci požadovaného balíčku cestovních služeb, informuje klienta o platnosti rezervace a dá mu pokyn k platbě.

Na základě platné objednávky ze strany klienta, při které klient v objednávkovém procesu ještě nevyjádřil souhlas s obchodními podmínkami reise.cz , smluvními podmínkami Touroperátora a pojistnými podmínkami v případě objednání cestovního pojištění, Zástupce touroperátora uskuteční nezávaznou rezervaci požadovaného balíčku cestovních služeb, informuje klienta o platnosti rezervace a poskytne mu podklady pro akceptaci smlouvy o cestovních službách spolu s pokynem k platbě.


V případě nejasnosti objednávky nebo při existenci jiné skutečnosti bránící rezervaci balíčku cestovních služeb, Zástupce touroperátora kontaktuje klienta za účelem informování o možnostech realizace objednávky. Jedná se zejména o speciální a akční nabídky balíčků cestovních služeb, při kterých rezervaci předchází platba za zakoupený balíček cestovních služeb.

V případě, že Zástupce touroperátora nebude ani při opakované snaze úspěšný v kontaktování klienta, bude považovat objednávku za vyřízenou.

Uzavření smlouvy o cestovních službách - pokud si klient přeje uzavření smlouvy o cestovních službách, uskuteční úhradu rezervovaného balíčku cestovních služeb dle zaslaného pokynu k platbě, případně, pokud tak již neučinil v dosavadním procesu objednávání, vyjádří souhlas s obchodními podmínkami reise.cz, smluvními podmínkami touroperátora a pojistnými podmínkami v případě cestovního pojištění podle pokynů Zástupce touroperátora, čímž dojde k uzavření smlouvy o cestovních službách.


Za zaplacení částky se považuje připsání celkové platby na účet Zástupce touroperátora nebo písemné doručení hodnověrného dokladu o zadání neodvolatelného příkazu k úhradě celkové platby na účet Zástupce touroperátora nebo písemné doručení údajů potřebných pro zatížení kreditní karty a úspěšné autorizaci platby k tíži karty klienta.

Úhrada balíčku cestovních služeb přijatá od klienta po uplynutí lhůty stanovené v pokynu k platbě se považuje za novou objednávku klienta, kterou
Zástupce touroperátora bez odkladu ve zkrácené proceduře potvrdí v případě, že takový balíček cestovních služeb je možné beze změny potvrdit.

Zástupce touroperátora prohlašuje, že je pověřen Touroperátorem přijímat od klienta platby za balíček cestovních služeb, organizovaných Touroperátorem, v částkách a splatnostech určených obchodními podmínkami touroperátora a zároveň se zavazuje zajistit platbu touroperátorovi ve smyslu platebního řádu touroperátora k organizovanému balíčku cestovních služeb.

Akceptace Pojistné smlouvy je platná pouze při současném přijetí obchodních podmínek reise.cz a smluvních podmínek Touroperátora ze strany klienta.

Pokud si klient přeje uzavření smlouvy o cestovních službách, které není možné nezávazně rezervovat, uskuteční úhradu žádaného balíčku cestovních služeb dle pokynu Zástupce touroperátora, případně, pokud tak již neučinil v dosavadním procesu objednávání, vyjádří souhlas s obchodními podmínkami reise.cz, smluvními podmínkami Touroperátora a pojistnými podmínkami v případě objednávání cestovního pojištění. Po obdržení platby a akceptaci podmínek Smlouvy o cestovních službách ze strany klienta, zástupce touroperátora uskuteční závaznou rezervaci balíčku cestovních služeb, čímž dojde k uzavření smlouvy o cestovních službách.

Potvrzení zpracování smlouvy - Zástupce touroperátora písemně potvrdí klientovi zpracování smlouvy zasláním Smlouvy o cestovních službách a Pojistky. Klient se zavazuje k podpisu obdržené Smlouvy o cestovních službách a jejímu neodkladnému doručení Zástupci touroperátora formou faxu, e-mailu případně poštou.

Zrušení smlouvy o cestovních službách
- Klient je oprávněn zrušit - stornovat objednaný balíček cestovních služeb dle podmínek stanovených ve smluvních podmínkách touroperátora.

Klient zmocňuje Zástupce touroperátora stornovat balíček cestovních služeb ve smyslu Smluvních podmínek touroperátora, upravujících stornování balíčku cestovních služeb, který hradí klient více platbami v různých časových obdobích (systém zálohy a doplatku) v případě, jsou-li splněny všechny následující podmínky:

1. klient nereaguje na výzvu Zástupce touroperátora k úhradě doplatku za
smluvní balíček cestovních služeb,

2. klientem uhrazená záloha nebude postačovat k pokrytí případných storno poplatků ke smluvnímu balíčku cestovních služeb,

3. vzniká bezprostřední hrozba zvýšení škody pro klienta z titulu nárůstu storno poplatků

Zástupce touroperátora
není povinen uvedené právo využít a jeho jednání na základě tohoto zmocnění se považuje za dobrovolné. Právo Zástupce touroperátora požadovat od klienta doplatek částky rovnající se výši storno poplatků touroperátora na základě SP Touroperátora (Allgemeine Reisebedingungen) tímto není dotčeno.

Případné nároky zástupce Touroperátora vůči klientovi a klienta vůči zástupci touroperátora se řídí slovenským právním řádem a jsou příslušné soudu dle Nařízení Rady (ES) č. 44/2001.

C. Klientský servis

Zástupce touroperátora
zajišťuje klientovi servis ve věci zakoupeného balíčku cestovních služeb jako jsou změny objednaných služeb, změny osobních údajů, odstoupení od smlouvy, doručení pokynů k nástupu a čerpání balíčku cestovních služeb.

Zástupce touroperátora
v rámci klientského servisu komunikuje s klientem písemně, způsobem, jakým poslal klientovi návrh smlouvy o cestovních službách. Klient se zavazuje v případě změny kontaktu neprodleně informovat Zástupce touroperátora o novém kontaktu.

D. Reklamační řád

Reklamace služeb poskytnutých Zástupcem touroperátora je možné uplatnit písemně nebo osobně v jeho provozovnách. K přijetí reklamace je oprávněn každý pracovník. Přednostně reklamaci přijímá pracovník, který službu poskytl, v jeho nepřítomnosti vedoucí provozovny případně v nepřítomnosti vedoucího provozovny kterýkoliv přítomný pracovník. Přijetí reklamace potvrdí Zástupce touroperátora podpisem přijímajícího pracovníka, přičemž tento uvede datum přijetí s textem ,,Reklamaci převzal dne", otiskem razítka a uvedením způsobu vyřízení. Ostatní reklamace řeší vedoucí provozovny případně jednatel Zástupce touroperátora a nejpozději do 30 dnů zašle klientovi písemné vyjádření o způsobu jejího vyřízení.

Reklamace služeb, poskytnutých v rámci zakoupeného balíčku služeb ve smyslu Smlouvy o cestovních službách, se řídí Smluvními podmínkami organizujícího Touroperátora. Zástupce touroperátora není oprávněn takové reklamace vyřizovat a po přijetí od klienta je postupuje k vyřízení Touroperátorovi.

Reklamace a nároky ohledně uzavřené Pojistné smlouvy řeší výlučně příslušná pojišťovna.

E. Cestovní pojištění

Cestovní pojištění lze obstarat pouze současně s balíčkem cestovních služeb. Balíček cestovních služeb lze obstarat i bez cestovního pojištění.

F. Ostatní ustanovení

Jestliže se v textu týchto Obchodních podmínek spomína zákon nebo jiný všeobecne závazný predpis, má se na mysli zákon nebo všeobecne závazný predpis Slovenskej republiky.

 

Copyright © 2004-2024 Travel.Sk s.r.o. Všechna práva vyhrazena